۴ هکتار از شهرک گلخانه‌ای نودهک در آستانه بهره برداری قرار دارد

۴ هکتار از شهرک گلخانه‌ای نودهک در آستانه بهره برداری قرار دارد