دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است

دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است