ضرب‌الاجل برای تعیین تکلیف اجناس در انبارهای سازمان اموال تملیکی

ضرب‌الاجل برای تعیین تکلیف اجناس در انبارهای سازمان اموال تملیکی