عمده قوانین مصوب مجلس متمرکز بر بحث اقتصاد بوده است

عمده قوانین مصوب مجلس متمرکز بر بحث اقتصاد بوده است