تولیدات در کشور باید فن آور پایه و صادرات محور باشد

تولیدات در کشور باید فن آور پایه و صادرات محور باشد