اهالی بازار؛ دوستدار حذف محدویت‌های دامنه نوسان قیمت

اهالی بازار؛ دوستدار حذف محدویت‌های دامنه نوسان قیمت