افزایش بی سابقه قیمت دلار در پاکستان

افزایش بی سابقه قیمت دلار در پاکستان