تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی قزوین ۳.۴ درصد رشد داشت

تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی قزوین ۳.۴ درصد رشد داشت