کم آبی و افزایش هزینه‌های حمل و نقل چالش کشت گلخانه‌ای در اصفهان است

کم آبی و افزایش هزینه‌های حمل و نقل چالش کشت گلخانه‌ای در اصفهان است