سرمایه‌گذاری ۱۹۲ هزار میلیارد ریالی و ایجاد ۲۴ هزار شغل در حوزه صنعتی استان بوشهر

سرمایه‌گذاری ۱۹۲ هزار میلیارد ریالی و ایجاد ۲۴ هزار شغل در حوزه صنعتی استان بوشهر