آخرین وضعیت محمدعلی نجفی از زبان وکیلش

در روزهای اخیر خبر غیررسمی مبنی بر آزادی محمد علی نجفی منتشر شد.حمیدرضا گودرزی، وکیل محمدعلی نجفی در مورد آزادی مشروط شهردار اسبق تهران به مدارا گفت: «آقای محمدعلی نجفی هنوز آزاد نشده‌است. بر اساس قانون اگر کسی یک سوم محکومیت را بگذراند می‌تواند تحت شرایطی درخواست آزادی مشروط داشته‌باشد اما باید مورد موافقت دادستان قرار گیرد.»او ادامه داد: ما باید این تقاضا را آنقدر تکرار کنیم تا به نتیجه برسدو آقای نجفی همچنان در اوین است. او همچنین تاکید کرد که نجفی برای مرخصی هم به خارج از زندان نیامده‌است.        کپی شد