اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران از شهرداری خواست که حداکثر ظرفیت‌های خود را برای تشکیل خانواده و جوانی جمعیت به کار گیرد.به گزارش ایسنا، زهرا شمس احسان بیان کرد: گزارش‌های مرکز آمار در خصوص بعد خانوار در شهر تهران نشان می‌دهد قریب به ۱۲ درصد از خانوارهای ساکن در شهر تهران تک نفره، حدود ۲۴ درصد دو نفره و ۳۰ درصد سه نفره هستند. به عبارتی ۶۶ درصد از خانوارهای تهرانی سه نفر و کمتر جمعیت دارند. در برخی مناطق شهر تهران نظیر منطقه ۷ بیش از ۲۰ درصد از جمعیت منطقه را خانوارهای تک نفره تشکیل می‌دهند و  بررسی آمارهای مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵حاکی از آن است که سهم خانوارهای دو و سه نفره افزایش‌یافته و در مقابل سهم خانوارهای چهارنفره کاهش‌یافته است که نشان‌دهنده‌ی کوچک شدن بعد خانوار در شهر تهران است.            

   

  کپی شد