معاون اقتصادی رئیسی گفت: ما شرمنده مردم هستیم.  محسن رضایی در ابتدای ورود به خوزستان در فرودگاه اهواز در جمع خبرنگاران، افزود: تلاش خواهیم کرد تا بسیاری از مشکلاتی که در سال‌های اخیر دامنگیر ملت ایران شده است، از مسیر راه برداشته شوند. او تصریح کرد: امروز کمتر صحبت خواهیم کرد و حرف و شعار را کنار خواهیم گذاشت زیرا به دنبال اقدام و عمل هستیم.     کپی شد