طرح صیانت برگشت خورد

طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی با رای کمیسیون مشترک بررسی کننده این طرح برای بررسی های بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس برگشت خورد.لطف الله سیاهکلی در گفت و گو با ایسنا،درخصوص تصمیم کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، گفت:  در جلسه کمیسیون پیشنهادات وزیرارتباطات بررسی شد و مقرر شد طرح به مرکز پژوهش ها بازگردد تا مرکز پژوهش ها به مدت 10 روز مطالعه تطبیقی داشته باشد و نظر خود را به کمیسیون ارجاع کند.        کپی شد