تعیین دادستان و رئیس کل دادگستری تهران

طی احکامی از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، علی القاصی مهر به عنوان رئیس کل دادگستری تهران و علی صالحی به عنوان دادستان تهران منصوب شدند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، علی القاصی مهر پیش از این دادستان تهران بود و علی صالحی نیز ریاست دادگستری استان هرمزگان را بر عهده داشت.        کپی شد