تعدادی از زنان زندانی به دستور رئیس جمهور آزاد شدند