رئیسی: پیشبرد قدرتمندانه امور برای مردم امید و برای دشمنان یأس ایجاد کرده است