چین برای نیروهای تاجیکستانی در نزدیکی مرز افغانستان پایگاه نظامی می‌سازد