ثبت شرکت و برند صداقتصندلی طبی برقی فول انواع خودروداروخانه اینترنتی داروبیارچرا تیرچه پیش تنیده bpico ؟

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی جمعه 3 بهمن
- اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای  روز جمعه 3بهمن 99 اعلام شد.شبکه ‌آموزش  آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت 8 تا 8.30 آرایه ها در php- رشته  تولید و توسعه پایگاه اینترنی - پایه 12 -شاخه کاردانش ساعت 8.30 تا 9 طراحی و ساخت مبلمان مسکونی - رشته  صنایع چوب و مبلمان - پایه 12 -شاخه فنی و حرفه ایساعت 9 تا 9.30 استاندارد نقشه کشی  معماری - رشته  نقشه کشی ساختمان - پایه  11- شاخه کاردانشدوره ابتداییساعت 10.30 تا 11 فارسی و زندگی  با محوریت پایه اولساعت 11 تا 11.30 فارسی و زندگی با محوریت پایه  پنجم    ساعت 11.30 تا 12 فارسی وزندگی بامحوریت  پایه ششم  ساعت 12 تا 12.30  تفکر و پژوهش پایه ششم ساعت 12.30 تا 13 بسته تحولی مدرسه خوانا ساعت 13 تا 13.30 فارسی و نگارش  مقدماتی ویژه ناشنوایانساعت 13.30 تا 13.50 بازی و ریاضی  مقدماتی ویژه ناشنوایان متوسطه اول ساعت 14.30 تا 15  فرهنگ و هنر - سفالگری پایه هفتم ساعت 15 تا 15.30 فرهنگ و هنر - خوشنویسی پایه هشتم ساعت 15.30 تا 16 فرهنگ و هنر - هنرهای زیر لاکی پایه نهم  دوره آموزش مجازی متوسطهساعت 16 تا 16.30 آموزش معلمان - سنجش در ادبیات متوسطه دوم    ساعت 16.30 تا 17 زمین شناسی  - پایه 11 -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  ساعت 17 تا 17.30  زمین شناسی  - پایه 11-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک    ساعت 17.30 تا 18 تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی -  مشترک تمامی رشته هاشبکه 4ساعت 7.30 درس علوم وفنون ادبی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.ساعت 8 درس علوم وفنون ادبی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامیساعت 8.30 درس مدیریت خانواده وسبک زندگی 2 پایه 12 مشترک تمام رشته ها .ساعت 10.15 درس فارسی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها.ساعت 10.45 درس نگارش 1 پایه 10 مشترک تمامی رشته ها. ساعت 11.15 درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی .ساعت 11.45 درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.ساعت 12.15 درس عربی زبان قران 1  پایه 10 رشته ادبیات.ساعت 12.45 درس ریاضی آمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.ساعت 13.15 درس ریاضی آمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. شبکه قران و معارف سیما ساعت 8 اخلاق اسلامی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظریساعت 8.30 اصول عقاید سه رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظریساعت 15 اصول عقاید دو رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری انتهای پیام/ روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش