تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …ارائه انواع ماساژ در منزل شما با …چراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrاموزشگاه زبان عربی شرق تهران

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان جمعه ۹ آبان
- اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز  جمعه 9 آبان 99 اعلام شد.شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت 8 تا 8.30 اسکلت سازی -جلسه سوم   / رشته ساختمان  - پایه 11- شاخه   فنی و حرفه ای       ساعت 8.30 تا 9 دانش فنی پایه  / ادامه پودمان 2  - رشته ماشین ابزار -پایه 10 - شاخه فنی و حرفه ای ساعت 9 تا 9.30 تاریخ هنر ایران /ادامه هنر و تمدن هخامنشی -رشته گرافیک   -پایه 10 - شاخه  فنی و  حرفه ای دوره ابتدایی:ساعت 10.30 تا 11 ریاضی و زندگی  با محوریت پایه اولساعت 11 تا 11.30 ریاضی و زندگی با محوریت پایه دوم ساعت 11.30 تا 12 ریاضی زندگی با محوریت پایه سومساعت 12 تا 12.30 کار و فناوری  پایه ششم ساعت 12.30 تا 13 اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش‌آموزان ساعت 13 تا 13.30  فارسی و نگارش   (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان متوسطه اول:ساعت 14.30 تا 15 فرهنگ و هنر - (طراحی   )   پایه هفتمساعت 15 تا 15.30 فرهنگ و هنر   - طراحی تزئینات معماری پایه هشتم  ساعت 15.30 تا 16 فرهنگ و هنر   -ترکیب بندی حروف پایه نهم    دوره آموزش مجازی متوسطه :ساعت 16 تا 16.30 آموزش  مجازی-  هوش های چند گانه متوسطه دوم  ساعت 16.30 تا 17 تفکر و سواد رسانه ای  -  درس انتخابی - مشترک تمام رشته هاساعت 17 تا 17.30 زمین شناسی  - پایه 11- علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت 17.30 تا 18 تاریخ معاصر -  پایه 11 -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  شبکه 4ساعت 7.30 درس علوم وفنون ادبی3 پایه 12 شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.ساعت 8 درس فارسی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها. ساعت 8.30 درس علوم وفنون ادبی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.ساعت 10.15 درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی .ساعت 10.45 درس نگارش 1 و 2 پایه 10 مشترک تمام رشته ها.ساعت 11.15 درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.ساعت 11.45 درس ریاضی آمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.ساعت 12.15 درس  حسابان 1 پایه 11 رشته ریاضی فیریک.ساعت 12.45 درس فیزیک 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک.ساعت 13.15 درس ریاضی وآمار3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. شبکه قرآن ومعارفساعت 8 درس اصول وعقاید 1 پایه 10 رشته  علوم ومعارف اسلامی .ساعت 8.30 درس دین وزندگی 2  پایه 11 رشته علوم ومعارف اسلامی.ساعت 15 درس اصول وعقاید و زندگی 2 پایه 11 رشته علوم و معارف اسلامی ساعت 15.30 درس اصول و عقاید 3 رشته علوم ومعارف اسلامی. انتهای پیام/