وزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیونسرورنگجامعه نیوزپراستیک اسید 15%

زالی: حرکت جهادی سایپا در راه‌اندازی خط تولید محلول ضدعفونی‌کننده یک رکورد افتخارآمیز است