پراستیک اسید 15 اکسیدینشینگلسرورنگگیت کنترل تردد

کاراکاس: گوایدو در بزرگترین پرونده فساد ونزوئلا نقش اصلی دارد