نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …کارتن سازیتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …تولیدی ورزشی صادقی

محسن رضایی: سال ۹۸ سال پایان اندیشه چشم به آسمان بیگانگان دوختن بود