فردا؛ آغاز نخستین اردوی تیم کبدی مردان/ 48 بازیکن به خط شدند