قالیباف: حذف مردم و جایگزین شدن بخش دولتی اشتباه راهبردی بود