اردوغان و رئیسی در ترکمنستان دیدار کردند

اردوغان و رئیسی در ترکمنستان دیدار کردند