تشدید تنش در روابط الجزیره و رباط؛ الجزایر صدور گاز به مغرب را قطع کرد

تشدید تنش در روابط الجزیره و رباط؛ الجزایر صدور گاز به مغرب را قطع کرد