مراسم ورزش باستانی و گلریزان به مناسبت روز آتش نشانی