افزایش 5 درصدی نرخ عواض جابجایی کالا بر اساس تن - کیلومتر
- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید مسعود میرکاظمی طی مکاتبه ای اعلام کرد، شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1400.7.12 درخواست شماره 18340.100.2 مورخ 1400.2.15 آ« وزارت در خصوص افزایش نرخ عوارض جابجایی کالا بر اساس تن - کیلومتر از 4 درصد به 5 درصد کرایه حمل را به استناد بند (الف) ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بررسی و مشروط به رعایت سایر قوانین و مقررات ذیربط و با توجه به صورت جلسه مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (نامه شماره 87325.900 مورخ 1400.6.15) به شرح زیر تصویب کرد:1. نرخ عواض جابجایی کالا بر اساس تن - کیلومتر از 4 درصد به 9 درصد کرایه حمل افزایش یابد.2. اجرایی شدن این مصوبه از تاریخ 1400.10.12 خواهد بود.3. وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد این مصوبه را هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور (امور اقتصادی مقاومتی و شورای اقتصاد) ارسال نماید.انتهای پیام/