طراحی و مجری پروژه plc و اتوماسیون …آسیا سولار تولید و عرضه کننده با …بتن پارسه عرضه ضد یخ بتن /افزودنی …مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …