واگذاری بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد ریال سهام بانک ملی ایران در شرکت ها