اجرای انواع دکوراسیون فضای اداری …نمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …بهترین آموزشگاه زبانمیز کار تمام استیل

اختصاص ۴۰ درصد از اعتبارات طرح های اشتغالزایی برای رفع بیکاری فارغ التحصیلان
- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کارآمدی فارغ التحصیلان دانشگاهی نیازمند کسب مهارت و توانمندی است و قطعاً فراتر از آن چیزی است که در محیط درس و کلاس دانشگاه آموزش داده شده است. زیرا همواره فاصله ای بین آموخته های دانشگاهی و آنچه در محیط واقعی کار و اشتغال در بازار کار مورد نیاز است وجود داشته است و همین مسئله باعث شده است که  دانش آموختگان دانشگاهی نتوانند در بازار کار، شغل مناسب خودشان را پیدا کنند.طرح کارورزی  یا همان " کاج" طرحی بود که درسال 96 از سوی وزارت کار به عنوان طرح اشتغالزایی دولت اعلام شد.طرح کارورزی از نیمه دوم سال 96 با هدف اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی آغاز شد؛ طرحی که طی آن، دانش آموختگان مقاطع کاردانی و بالاتر با ثبت نام در سامانه کارورزی به کارفرمایان متقاضی نیروی کار معرفی می‌شوند و پس از گذراندن دوره مهارت تا سقف 6 ماه، مهارت لازم برای ورود به بازار کار را کسب می‌کنند.در قالب این طرح، در طول دوره کارورزی، این افراد یک سوم حداقل دستمزد را به عنوان کمک هزینه آموزشی از وزارت کار دریافت می‌کنند.در صورتی که کارفرمایان در طول دوره کارورزی و کسب مهارت، نسبت به جذب این افراد اقدام کنند، مشمول مشوق بیمه‌ای می‌شوند.در طرح کارورزی که با هدف افزایش اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق آموزش مهارت در محیط کار اجرا شده است، هم کارجویان و هم بنگاه‌های متقاضی کارورز می‌توانند ثبت نام کنند.*تخصیص670 میلیاردی دولت برای رفع بیکاری فارغ التحصیلان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽعیسی منصوری, معاون اشتغال وزارت کار در باره طرح کارورزی و اعتبارات آن می گوید:در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺧﺮد ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺳﺎل 1398، ﻣﺒ?? ﻎ 670.4 ﻣﯿ?? ﯿﺎرد رﯾﺎل برای اجرای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ تأمین اعتبار شد که با صرف مبلغ 497 میلیارد ریال ﻃﯽ ﺳﺎل 1397 ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1398، ﻣﺒ?? ﻐﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 173.5 ﻣﯿ?? ﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح در ﺳﺎل 1399 ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.وی افزود: ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ خواهد داشت، لذا ﺑﺎ ورود و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ در ﻃﺮح، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.منصوری اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ارﺗﻘﺎء ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ برشمرد و گفت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺟﺴﺘ?? ﻮی ﺷﻐﻞ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ را ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿـﺮی آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﺎر و ﺗﺒﺪﯾﻞ زﺑﺎن ﻋ?? ﻢ ﺑﻪ ﺗ?? ﺮﺑﻪ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. وی ادامه داد: اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺎﻧﺲ اﯾ?? ﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺧﺮوﺟﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.منصوری با اشاره به اهداف وزارت کار از اجرای طرح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ گفت: از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑ?? ﯿﺖ ﺟﺬب و اﺷﺘﻐﺎل داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرت و ﺗ?? ﺮﺑﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر، اﯾ?? ﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن، ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻤﺎری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺷﺎره کرد.به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻃﺮح داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐ?? ﯿﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿ?? ﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اعم از ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ هستند. ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ناشی از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح نیز ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺎرورز در دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ نیز ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ است ﮐﻪ از سوی دوﻟﺖ پرداخت می شود.*استقبال استان های محروم از طرح کارورزی/ پذیرش 38 هزار و 906 نفری کارورز تا پایان 98علاءالدین ازوجی مدیرکل دفترسیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آمار عملکردی اجرای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن گفت: ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1398 ﺗﻌﺪاد 36 هزار و 122 مورد از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرورزی، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﺰاﯾﺎی آن اﻋﻼم کرده اند ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد 17 هزار و 663 ﺑﻨﮕﺎه، ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح ﮐﺎرورزی را دارا ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺟﺬب ﮐﺎرورز را داﺷﺘﻪاﻧﺪ. ضمن آنکه تعداد قراردادهای منعقد شده برای ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎرورز از سوی کارگاه های مذکور 38 هزار و 906 مورد تا پایان سال 1398 بوده است.وی افزود: براساس آمار دریافتی از سامانه طرح کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮح ﮐﺎرورزی ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش و ﺟﺬب ﺗﻌﺪاد 2.2 ﮐﺎرورز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و این ﺳـﺮاﻧﻪ از 1 ﺗﺎ 4.8 در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘ?? ﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. همچنین ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح ﮐﺎرورزی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﺑﻨﮕـﺎه 9.48 درﺻـﺪ می باشد و نشان می دهد به طور تقریبی ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪه دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮده و از ﻣﺰاﯾﺎی این طرح ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.به گفته ازوجی، اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی باعث رشد سهم بخش تعاونی شد و با توجه به سهم 5 درصدی بخش تعاونی از کل اقتصاد کشور، اﺟﺮای این ﻃﺮح در ﺳﺎلﻫﺎی 1396 تا 1398 به 19 درصد افزایش یافته و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ 81 درﺻـﺪ از ﺳﻬﻢ ﻃﺮف تقاضا را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده است. ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤ?? ﮑﺮد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل نیز نشان می دهد ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی زﯾﺮ 50 ﻧﻔﺮ ﺣﺪود 78 درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرورزی را ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی 2 سال اخیر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻻی 50 ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﺷﺘﻪ اند.وی همچنین گفت: بررﺳﯽ ﻋﻤ?? ﮑﺮد اﺟﺮای ﻃﺮح در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار در اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی در ﺳﺎلﻫﺎی 1396 ﺗﺎ 1398 ﻋﻤ?? ﮑﺮد ﻣﻄ?? ﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﯿﮑﺎری ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺿﺮورت اﺟﺮای ﻃﺮح در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴـﯿﺮ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای اﺷــﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ.مدیرکل دفترسیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات انجام شده برای استمرار این طرح گفت: با توجه به خروجی مثبت اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ ﻧﻈﯿـﺮ وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی، اﺻﻨﺎف، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و غیره منعقد شده، ضمن آنکه کمک ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرورزان از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی آنها ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ پرداخت می شود و مهم تر آنکه از طریق سامانه این طرح در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سیستم گزارش گیری، ﻧﻈﺎرت ﻋﻤ?? ﯿﺎﺗﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻃﺮح انجام می شود.به گفته وی، شیوع کرونا و به تبع آن ﺗﻌﻄﯿ?? ﯽ ﻣﻮﻗﺖ و رﮐﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اقتصادی، باعث مشکلاتی در روﻧﺪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن شد ﮐﻪ از آن ﺟﻤ?? ﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿ?? ﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺴﺐ و کارها، ایجاد وقفه در روﻧﺪ آﻣﻮزش ﻋﻤ?? ﯽ ﮐﺎرورزان در دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و  مشکل جذب نیروی کار جدید در برخی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اشاره کرد.با اختصاص 40 درصد از اعتبارات ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮحﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰای وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ به ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، مقرر است زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻐ?? ﯽ ﺑﻪ 70 ﻫﺰار ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ واﺣـﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی فراهم شود.انتهای پیام/