انحصار در عضویت اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی برداشته شد

انحصار در عضویت اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی برداشته شد
- اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 60/273459 مورخ 1399/11/12 سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیئت عالی بر سازمان‌های صنفی که به استناد رأی شماره 383 مورخ 1394/12/3 هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، مفاد تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی را به قوت خود باقی اعلام کرده بود، موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بحث و بررسی و براساس حکم ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 اعلام کرد: اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند و همچنان که در رأی شماره 1165- 1166 مورخ 1399/9/29 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیئت مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم‌الاجرا شدن قانون عضو هیئت مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیئت مدیره اتحادیه را دارا باشد، امکان عضویت جدید در هیات مدیره را ندارد و تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی نیز در مقام بیان این حکم نیست که شرایط تحقق ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی، صرفاً باید پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نظام صنفی ایجاد شده باشد.بنابراین؛ با توجه به اینکه برداشت از قسمت دوم بخشنامه شماره 60/273459 مورخ 1399/11/12 سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی این است که با صدور رأی شماره 383 مورخ 1394/12/3 هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری و عدم ابطال تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی، شرایط ایجاد ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی صرفاً پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور قابل تحقق خواهد بود، این استنباط با مفاد رأی شماره 1165- 1166 مورخ 1399/9/29 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و  مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال می‌گردد.بنابراین، اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی پیش یا پس از لازم‌الاجرا شدن قانون (مصوب 8؍8؍1392)، اگر دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیئت مدیره اتحادیه را دارا باشند امکان عضویت جدید در هیئت مدیره را ندارند.دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت را ابطال کرد و خودرو‌های شیشه‌‌دودی را فقط شامل جریمه دانستطبق نامه دیوان عدالت اداری سوابق خدمت معلمان دانشسراها محاسبه می‌شودانتهای پیام/