پاراوزنه برداری قهرمانی جهان| امیر جعفری به مدال نقره رسید

پاراوزنه برداری قهرمانی جهان| امیر جعفری به مدال نقره رسید