دستگاه سلفون کشتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …بلکاوزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیون

تمرکز پوگبا روی پیوستن به رئال مادرید است