انتقاد از عدم حضور دستاوردهای صنعت چاپ و نشر ایران در اکسپوی دبی/ غرفه ایران بیشتر شبیه رستوران سنتی است

انتقاد از عدم حضور دستاوردهای صنعت چاپ و نشر ایران در اکسپوی دبی/ غرفه ایران بیشتر شبیه رستوران سنتی است