اما و اگرهای ایجاد سامانه هوشمند عرضه CNG / افزایش مصرف CNG در دو روز گذشته