اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نگاهی به "همه چیز همه جا به یکباره"؛ آشفته‌بازاری که سوگیری گل‌درشتش آن را اسکاری کرد