سیم بکسلکار در منزل با گوشیهمه چیز در خصوص آبیاری تحت فشارهلدینگ تجارت بین الملل بهمرد