خبرهای تأییدنشده درباره وقوع انفجار در پایگاه هوایی «بلد» در شمال بغداد

خبرهای تأییدنشده درباره وقوع انفجار در پایگاه هوایی «بلد» در شمال بغداد