ارائه دهنده خدمات درگاه پرداخت …دستگاه ارت الکترونیکیداروخانه اینترنتی داروبیارانجام کلیه خدمات حسابداری ،حسابرسی، …