خدمات باغبانیآموزشگاه فنی حرفه ای دانش برترعایق الاستومریساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمان

چشم زوج‌های نابارور به تسهیلات طرح "جوانی جمعیت" + موشن‌گرافی
- اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ میانگیـن نرخ نابـاروری در جهــان 15 درصد اســت، عددی کـه در ایــران به 22 درصـد هـم می‌رســد، بر طبــق آمارهـا در ایـران حـدود 3 میلیــون و 500 هـزار زوج نابارور وجـود دارد که ســهم نابــاروری در آقایــان و خانــم‌هــا تقریبــاً برابــر است، بــه عبارتــی نابــاروری چیــزی در حـدود یک دوازدهــم جمعیــت کشـورمان را مســتقیم یا غیرمـستقیم درگیــر کرده است.در بودجــه ســالانه کشورمان، مبلــغ 200 میلیــارد تومــان بــه درمــان نابــاروری اختصــاص داده می‌شــود کــه طبــق گــزارش مرکـز پژوهــش‌هــای مجلــس تنهــا 11 درصــد آن در محــل مربــوط هزینــه شــده و الباقــی صــرف هزینــه‌هــای طــرح شکســت خــورده تحــول ســلامت شده اســت!اخیــراً طرحــی بــه نــام طــرح جوانــی جمعیــت در مجلــس شــورای اســلامی مصوب شده و بعد از بازگشت از شورای نگهبان در حال رفع ایرادات قانونی در مجلس است؛ در موادی از این طرح بــه مــوارد مهــم و مفیــدی در بحــث نابــاروری اشــاره شده اســت، از جملـه افزایــش زیرســاخت درمــان و آمــوزش فلوشــیپ، بیمه ناباروری و ... امیدواریــم با اجرایی شدن هر چه سریع‌تر طرح فوق و توجه جدی به مسئله درمان ناباروری در کشــور شــاهد تاثیــر آن در افزایــش نــرخ بــاروری بــوده، نشــاط و امید به آینده در خانواده‌های ایرانی تقویــت شـود: انقلاب در حوزه "درمان ناباروری" با استفاده از سلول‌های بنیادی6 علت عمده ناباروری زنان ایرانی/ "سن بالای ازدواج" از مهم‌ترین عوامل ناباروری!57 درصــد مردم کشور به مراکز درمــان نابــاروری دسترسی ندارند!قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی در ایران هم‌سطح کشورهای اروپایی/ استفاده از فرآورده‌های تقلبی بدنسازی علت عمده ناباروری"تسهیل ازدواج و فرزندآوری" یک مطالبه جدی از کاندیداهای ریاست‌جمهوریفرزندآوری زنان ایرانی کمتر از زنان انگلیسی، آمریکایی و فرانسوی!!کلیپ/ داشتن حداقل 3 فرزند شرط جایگزینی جمعیت کشور است!"انتخاب نام مناسب" نخستین قدم اظهار محبت والدین به فرزند!سرنوشت شوم مادری که فرزندآوری را تحقیر می‌کرد!4 دعای حاج آقا مجتبی تهرانی برای فرزندانانتهای پیام/