نامه رئیس سازمان بورس به وزیر صمت؛ خودرو را از شمول قیمتگذاری شواری رقابت خارج کنید