خدمات طراحی و سئو سایت دارکوبآگهی رایگان و ویژه سایت رایگان …فروش بالابر نفری شارژ و پرکردن کپسول اکسیژن طبی …

مکاتبه ساکی با فرهادی‌زاد برای حل مشکل ملی‌پوش دوچرخه‌سواری/ وعده شیوایی برای کسب مدال کبدی در بازی‌های ساحلی آسیایی
- اخبار ورزشی - بهگزارشخبرنگارورزشیخبرگزاریتسنیم،نشستتخصصیمهینفرهادی‌زادبانوابرئیسفدراسیون‌هایدوچرخه‌سواری،کوهنوردیوصعودهایورزشی،سوارکاری،کبدی،دانش‌آموزیوروستاییوبازی‌هایبومیومحلیدروزارتورزشوجوانانبرگزارشد.معاونتوسعهورزشبانوانوزارتورزشوجوانان در ابتدای این نشستبهبرگزاریمسابقاتساحلیوبازی‌هایالمپیکاشارهکردوگفت: باتوجهبهبرگزاریاینمسابقاتبایدبرنامه‌ریزیکنیم.ویشرایطخوببانواندربرخیرشته‌ها مانند تیراندازیراتشریحکردودربارهوضعیتبانوان گفت: بایدوضعیتحقوقینوابرئیسبانوانهممشخصشود.درادامهایننشست، نرگستقی‌زادهنایبرئیسبانوانفدراسیونورزشدانش‌آموزیگفت: آموزشهفترشتهورزشیرادرشبکهشادآمادهکردیمومسابقاتغیرحضوریراآغازکردیم. درهمکاریبافدراسیونتکواندودرمسابقاتجهانیمجازیشرکتکردیموموفقبهکسبچهارمقامتوسطبانوانشدیم. درمسابقاتجهانیمجازیشطرنجدانش‌آموزینیزشرکتکرده‌ایم. برایتوجهبیشتربهبانوانطبقدستورالعملبرگزاریمسابقاتباید 60درصدشرکت‌کنندگاندخترباشند.ویافزود: دربخشاستعدادیابی،تفاهم‌نامه‌ایباوزارتورزشداشتیمو 700دانش‌آموزمعرفیشدند. مااستعدادهایرشتهوالیبالرابهاینفدراسیونمعرفیکردیمودرادامهدرپیشناساییاستعدادهایبسکتبال،هندبالودوومیدانیومعرفی آنها بهفدراسیون‌هایمربوطههستیم.لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش اصلاح شدمهینکیانمهرنایب ‌رئیسبانوانفدراسیونسوارکارینیزباارائهگزارشیازعملکردفدراسیونخودگفت: مسابقاترا پسازگرفتنمجوزستادمبارزهباکرونابرگزارمی‌کنیموگردشگریبااسبوتوسعهمرکزآموزشسوارکاریدانشگاهعلمیکاربردیهمازکارهایدیگرانجامشدهاست.درادامهناهیدمرشدی، نایب ‌رئیسبانوانورزش‌هایسنتی‌ وبازی‌هایبومیمحلیبهبرخیمسائلحاشیه‌ایکهبهقطعشریان‌هایمالیبهفدراسیونمنجر شد، اشارهکردواظهارداشت: بهدلیلهمینمسائلدرصورتنبودویروسکروناهمقادربهاجراییکردنتقویمورزشینبودیم.درعینحالویروسکرونامانعانجامفعالیت‌هایمانشد.براینخستینبارانجمن‌هایبومیمحلیواقواموعشایرتشکیلشدهومسابقاتبین‌المللیاقواموعشایررابایدبرگزارکنیم. چندجشنوارهملیوبرگزاریمسابقاتبین‌المللیاقواموعشایررادرتقویمسال99گنجانده‌ایمودرصددبرگزاریآنهستیم.منصورهگرجینایب رئیسبانوانفدراسیونکوهنوردیوصعودهایورزشینیزباتأکیدبرفعالیت‌هایورزشیبهصورتمجازی تصریح کرد: دربرگزاریکلاس‌هایآموزشیوبرنامه‌هایفدراسیون، به‌جزمسابقاتبین‌المللیازتقویمورزشیعقبنیستیم.ویهمچنینازبرگزاریهمایشصعوددر13مهربهصورتمجازیوبرگزاریمسابقاتدویکوهستانبهصورتغیرمتمرکزخبردادکهفرزانهشریفینفرنخستشد.همچنیناشرفساکینایب ‌رئیسبانوانفدراسیوندوچرخه‌سواریگزارشیازبرگزاریکلاس‌هایآموزشیدادودربارهبرگزاریمسابقاتاظهارداشت: رقابت‌های برترین‌هایدوچرخه‌سواریهرپنجشنبهدرسرخه‌حصاربرگزارمی‌شدواینفعالیت،حسانگیزه‌سازیورقابترادردوچرخه‌سوارانزندهکرد.وی ادامه داد: مسابقاتلیگقراربوداینهفتهدرپارکجنگلیچیتگربرگزارشودکهاستانداریگفتبایدتستکروناازقبلگرفتهشدهباشدو ورزشکارانبرگهتستداشتهباشند. این موضوعبرایورزشکارانوفدراسیونهزینه‌بربود که تصمیمگرفتیمباسهاستانکرمان،اردبیلوآذربایجانغربیوصحبتشدهویکیازاستانهاراانتخابومسابقاترابرگزارکنیم.دبیر: مشکل من با وزارت ورزش نیست، با معاونت مالی وزارت استنایب رئیسبانوانفدراسیوندوچرخه‌سواری دربارهبرگزارنشدنمسابقاتقهرمانیکشوری گفت: برایبرگزاریمسابقاتقهرمانیکشورازسویفدراسیونجهانیبایدپروتکل‌هاییراازجملهگرفتنتستکرونادردومرحلهرعایتمی‌کردیمکهبهدلیلشرایطموجودومسائلیکهدربرگزاریمسابقاتداشتیم، ازبرگزاریاینرقابتهاصرفنظرکردیم.صغریروح‌بخششیوایینایب رئیسفدراسیونکبدیهمگفت: پسازگرفتنمجوزازستادمبارزهباکرونامسابقاترسمینداشتیم،اماقصدداریماردوهارابرگزارکردهونفراتبرتررابرایبازی‌هایساحلیمشخصکنیم. دومربیرانیزبرگزیده‌ایم و پیش‌بینیمی‌کنیمکهرویسکو باشیم. تلاشمی‌کنیمتاصاحبمدال شویم.انتهای پیام/