واکنش عضو شورای شهر تهران به عدم تمدید قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی

واکنش عضو شورای شهر تهران به عدم تمدید قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی