پرداخت بخشی از مطالبات تیم‌های پایه پرسپولیس

پرداخت بخشی از مطالبات تیم‌های پایه پرسپولیس