وزارت بهداشت نقش داماد وزیر در انتصابات را تکذیب کرد