میمبلا تائیدیه دریافت مطالباتش از تراکتور را به فیفا ارسال کرد