آیا مسئولین حاضرند لباس‌های پاره بپوشند؟

آیا مسئولین حاضرند لباس‌های پاره بپوشند؟