آن روز، دقیقا همان روز، آخرین بار بود که خندیدیم

آن روز، دقیقا همان روز، آخرین بار بود که خندیدیم